top of page
vern LISTICA-08721(2).jpg

Lištica

I'm part of the SALON exibition

(1998*) je absolventkou Fakulty výtvarných umění v Brně kde studovala převážně v Ateliéru malířství 3. Ve své malířské praxi kombunuje jednak teoretické zanlosti ze studia dějin umění (FF MUNI v Brně), ve kterém se zabývala zejména artefakty a stavbami období středověku. Dále v malbách vychází z vlastní zkušenosti a zážitků spojených s různými sporty jako je například plavání nebo s jízdou na koních. Ve výsledním obraze tyto subjektivní a rize osobní prožitky přetváří do obecné roviny přístupné pro vlastní divácké čtení a prožívání. (1998*) is a graduate of the Faculty of Fine Arts in Brno where she studied mainly in the Painting Studio 3. In her painting practice she combines theoretical background from her studies of art history (Faculty of Arts, MUNI in Brno), in which she dealt mainly with artefacts and edifices of the medieval period. Furthermore, in her paintings she draws on her own experiences related to various sports such as swimming or riding. In the resulting painting, she transforms these subjective and intensely personal experiences into a general level accessible for the viewer's own reading and perception. O PORTRÉTECH IVY: Iva je mojí dlouholetou kamarádkou, společnicí na výletech, vyjížďkách na koních po lesích a loukách. Společně nejen objevujeme krajinu, ale také sdílíme své pocity. Strasti jedné se dotýkají té druhé. Navzájem se snažíme si pomáhat a nacházet východisko z nelehkých situací a dlouhodobějších potíží. Jednou v zimě, když stála docela bezradná na dvorku svého domu a hleděla do dály, se mě zeptala: “poraď mi, co mám dělat?”, a já jsem úplně nevěděla, jak jí v dané chvíli pomoct, ale věděla jsem, že je pro mě v ten moment jakýmsi zvláštním způsobem ‚strašně‘ krásná. Měla jsem potřebu se onomu mementu vracet, a nakonec jsem začala hledat východisko v malířské rovině, a to prostřednictvím naznačení možnosti přetvoření lidského těla do organické formy, a tím i sepjetím člověka s přírodou, ve které se pohybuje. Prezentované obrazy zachycují počáteční fázi proměny Ivy. ABOUT PORTRAITS OF IVA: Iva has been my friend for many years, my companion on trips, horseback rides in forests and meadows. Together we not only discover the landscape, but also share our feelings. The sorrows of one touch the other. We try to help each other and find a way out of difficult situations and long-term problems. One winter, as she stood quite helpless in the backyard of her house, staring into the distance, she asked me: " tell me what should I do?", and I didn't quite know how to help her in that moment, but I knew that she was 'terribly' beautiful to me in a strange way. I felt the need to return to that moment, and eventually I began to look for a way out on a painterly level, by suggesting the possibility of transforming the human body into an organic form, and thus connecting the human being with the nature in which it lives. The presented paintings depict the initial phase of Iva's transformation.

ONLINE GALLERY

bottom of page